Home Tags ผู้ขับรถจักรยานยนต์ Big bike ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถเพิ่มเติม

Tag: ผู้ขับรถจักรยานยนต์ Big bike ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถเพิ่มเติม

ครม. ไฟเขียว เพิ่มเงื่อนไขใบขับขี่รถจักรยานยนต์ Big bike

0
กรมการขนส่งทางบก เผย!!! คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. .... ผู้ขับรถจักรยานยนต์ Big...