Home Tags พนักงานขับรถบรรทุก

Tag: พนักงานขับรถบรรทุก

‘พนักงานขับรถ’ ควรพัฒนาทักษะตัวเองอย่างไร? ให้เป็นที่ต้องการของธุรกิจขนส่ง

0
ในวงการขนส่ง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณภาพของพนักงานขับรถเป็นสิ่งที่ต้องเข้มงวดตั้งแต่ต้น เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกควรมีการสอบสัมภาษณ์คนขับ หยั่งเชิงความรู้เรื่องรถ กฎจราจร ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการขนส่งเริ่มใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้น...
ลาออก

5 วิธีการลดอัตราการลาออกของพนักงานขับรถบรรทุก ที่ผู้ประกอบการควรรู้

0
อาชีพขับรถบรรทุกเพื่อขนส่งสินค้าตามสถานที่ต่าง ๆ ค่อนข้างมีรายได้ที่ดีพอสมควร แต่ในบางบริษัทที่มีการเข้า-ออกงานค่อนข้างสูงอาจจะเป็นเพราะสวัสดิการไม่ครอบคลุม ความเสี่ยงที่มีการเกินไปหรือระยะเวลาการทำงานไม่แน่นอน แต่ถึงอย่างไรก็ตามในยุคนี้ประชากรว่างงานค่อนข้างเยอะ คงไม่ใช่เรื่องแย่เท่าไรนัก...