Home Tags พ่นห้ามใช้รถควันดำ

Tag: พ่นห้ามใช้รถควันดำ

พ่นห้ามใช้รถควันดำ

ขนส่ง ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร ล่าสุด พ่นห้ามใช้ 1,606 คัน

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งฯ เผย 5 เดือนที่ผ่านมา ตรวจควันดำรถใหญ่ 130,019 คัน พ่นห้ามใช้ 1,183 คัน

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งฯ ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร แก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ พ่นห้ามใช้ 1,145 คันแล้ว

0
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา นายจิรุตม์ วิศาลจิตร...

ขนส่งฯ เผยตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 15 กุมภาพันธ์ 64 รถควันดำโดน “พ่นห้ามใช้” 1,084 คันแล้ว

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งเผยตรวจควันดำรถทั้งสิ้น 114,827 คัน พ่นห้ามใช้แล้ว 1,059 คัน

0
อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก...

ขนส่งฯ เผย เดือนตุลาคม 63–กุมภาพันธ์ 64 ตรวจควันดำ 107,072 คัน พ่นห้ามใช้ 948 คัน

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งฯ ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร ล่าสุดทะลุ 1 แสนคันแล้ว

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งฯ เผย มีรถควันดำโดนพ่นห้ามใช้ 8,762 คันแล้ว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 62 จนถึงปัจจุบัน

0
กรมการขนส่งทางบก คุมเข้มต่อเนื่อง!!! รถบรรทุกและรถโดยสารควันดำ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 พบค่าควันดำเกินกฎหมายกำหนด ปรับสูงสุด...

รถบรรทุกและรถโดยสาร สังเวยมาตรการตรวจควันดำ ล่าสุดพ่นห้ามใช้แล้ว 812 คัน

0
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายจิรุตม์ วิศาลจิตร...

ขนส่งฯ เผยมาตรการตรวจควันดำ ล่าสุดพ่นห้ามใช้แล้ว 793 คัน

0
(17 มกราคม 64) นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ...

ขนส่งฯ เผยผลตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร (12 มกราคม 64) พ่นห้ามใช้แล้วจำนวน 771 คัน

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งฯ เผยผลตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร (7 ม.ค.64) พ่นห้ามใช้แล้วจำนวน 740 คัน

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งฯ เผยผลตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสา(6 ม.ค.64) พ่นห้ามใช้แล้วจำนวน 730 คัน

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...

ขนส่งฯ ตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสาร แก้ PM2.5 ล่าสุด พ่นห้ามใช้ 666 คันแล้ว

0
นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ...