Home Tags มาตรการเร่งด่วนในการกำกับดูแล ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ และผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ

Tag: มาตรการเร่งด่วนในการกำกับดูแล ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ และผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ

รมว.คมนาคม แถลงมาตรการเร่งด่วนในการกำกับดูและตรวจสอบรถตู้โดยสารสาธารณะ และผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ

0
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แถลงข่าวมาตรการเร่งด่วนในการกำกับดูแล ตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ และผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ โดยมี คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร...