Home Tags ระบบขนส่งด้านศุลกากร (Customs Transit System)

Tag: ระบบขนส่งด้านศุลกากร (Customs Transit System)

ระบบขนส่งด้านศุลกากร (Customs Transit System) ออนไลน์ใหม่ของอาเซียนและสหภาพยุโรป ได้รับการติดตั้งเพื่อเพิ่มการค้าในภูมิภาคอาเซียน

0
ในปัจจบัน ผู้ค้าข้ามพรมแดนในภูมิภาคอาเซียนสามารถใช้ประโยชน์จากระบบการขนส่งด้านศุลกรออนไลน์ใหม่ที่เรียกว่า ASEAN Customs Transit System หรือ...