Home Tags สนข.จัดการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่โครงการ

Tag: สนข.จัดการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่โครงการ

สนข. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey)

สนข. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑล (Bangkok Travel Demand Survey)

0
คุณวิไลรัตน์  ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาสำรวจการเดินทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล...

สนข. มุ่งลดก๊าซเรือนกระจกจัดประชุมเผยแพร่โครงการ ครั้งที่ 2

0
สนข.จัดการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่โครงการ ครั้งที่ 2 การนำเสนอผลการศึกษาของโครงการศึกษาและพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมาตรการและนโยบายด้านการขนส่ง เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคุณสราวุธ ทรงศิวิไล...