Home Tags สั่งปิดร้อยเอ็ด

Tag: สั่งปิดร้อยเอ็ด

ด่วนที่สุด “สั่งปิดร้อยเอ็ด” ห้ามเดินรถข้ามจังหวัด 10-17 เมษายนนี้

0
ตามที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่...