Home Tags สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Tag: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

กพท. ตั้งเงื่อนไขการบิน เข้า-ออก ประเทศไทย ฉบับที่ 3

0
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 3) สาระสำคัญ ยกเลิกข้อความบางส่วนจากประกาศ กพท.เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย...

มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค จี้ ‘คมนาคม’ และ ‘การบินพลเรือน’ แก้ไขปัญหาสายการบินไม่คืนเงินผู้บริโภค

0
จากการที่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคที่ซื้อตั๋วโดยสายของสายการบิน ทั้งภายนอกและภายในประเทศ ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการยกเลิก หรือ เลื่อนเที่ยวบิน และได้เคยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการควบคุมบริษัทสายการบินต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการเอาเปรียบผู้บริโภคของสายการบิน...