Home Tags ส่งแรงงานชาวเมียนมากลับประเทศ

Tag: ส่งแรงงานชาวเมียนมากลับประเทศ

บขส. เตรียมส่งแรงงานชาวเมียนมากลับประเทศ

0
บขส. เตรียมส่งแรงงานชาวเมียนมากลับประเทศ หลังหารือร่วมหน่วยงานความมั่นคง กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตเมียนมาได้ข้อสรุปแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อเป็นไปตามนโยบายและมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม...