Home Tags อากรขาเข้า

Tag: อากรขาเข้า

กรมศุลกากรลดอัตราอากรขาเข้าสินค้าที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (Car Seat)

0
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530...