Home Tags เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

Tag: เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย

กพท. ตั้งเงื่อนไขการบิน เข้า-ออก ประเทศไทย ฉบับที่ 3

0
ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 3) สาระสำคัญ ยกเลิกข้อความบางส่วนจากประกาศ กพท.เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย...