Home Tags เทเลเมติกส์

Tag: เทเลเมติกส์

จัก ‘เทเลเมติกส์’ ตัวช่วยลดความเสี่ยงคนขับรถขนส่ง

เทเลเมติกส์-IOT เทคโนโลยีที่ช่วยตรวจสอบและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของขับรถขนส่งได้

0
จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) ยังคงพบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก โดยเฉพาะช่วงเทศกาลอย่างเช่น ปีใหม่ หรือสงกรานต์...