Home Tags เรียกรถผ่านแอป

Tag: เรียกรถผ่านแอป

เรียกรถผ่านแอป ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนแบบบริการทางเลือก

มธ.เผยผลโพลล์ คนไทยกว่าร้อยละ 90 หนุน “เรียกรถผ่านแอป” ถูกกฎหมายแต่ 64.3% ไม่เห็นด้วยกับโควต้า หวั่นปิดกั้นโอกาส

0
ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ผศ. ดร.สุทธิกร กิ่งเเก้ว...