Home Tags เศรษฐกิจขนส่ง

Tag: เศรษฐกิจขนส่ง

รถบรรทุกไฟฟ้า

พิจารณาให้ดี! ก่อนเปลี่ยนมาใช้รถบรรทุกไฟฟ้า

0
ในปัจจุบันรถบรรทุกที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยเยอะมากขึ้น เห็นได้จากบริษัททั้งหลายที่เริ่มมีการผลิตรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับชาวกองรถขนส่งรุ่นใหม่และพร้อมทั้งใส่ใจสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน แต่ก่อนที่จะหันไปใช้รถบรรทุกก็ควรทำความเข้าใจข้อมูลบางส่วนเสียก่อนว่าเราพร้อมที่จะเปลี่ยนมาใช้รถ EV จริง...