Home Tags ใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal

Tag: ใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ เฉพาะผู้ที่จองคิวล่วงหน้า เริ่ม 8 มิ.ย. 63

0
กรมการขนส่งทางบก เปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถวิถีใหม่ New Normal จำกัดจำนวนผู้เข้ารับบริการ ภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างและความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข ให้สิทธิผู้จองคิวไว้แล้วดำเนินการก่อน...