Home Tags ใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT e-Transport License)

Tag: ใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT e-Transport License)

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งอิเล็กทรอนิกส์ (DLT e-Transport License)

ขนส่งฯ เปิดให้ยื่นขอหรือต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่านออนไลน์ได้ ย้ำผู้ประกอบการต้องปรับตัว

0
กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าต่อเนื่องสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล เปิดให้บริการระบบงาน DLT e-Transport License ยื่นขออนุญาตหรือต่อใบอนุญาตประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกผ่านระบบออนไลน์แบบครบวงจร...