Home Tags ไฟไหม้รถทัวร์แรงงานต่างด้าว

Tag: ไฟไหม้รถทัวร์แรงงานต่างด้าว

รถทัวร์ 2 ชั้น ไฟไหม้หวิดย่างสดแรงงานพม่ากว่า 60 ชีวิต

0
มีรายงานจากเพจข่าวสีรุ้งว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศูน่ย์วิทยุ...