Home Tags Augmented Reality

Tag: Augmented Reality

ให้คลังสินค้าของคุณมีประสิทธิภาพเหนือกว่าใครด้วย AR

เพราะเวลาเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของกระบวนการคลังสินค้ามากที่สุด ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเพราะหากกระบวนการผลิตล่าช้าอาจส่งผลให้กระบวนการจัดส่งสินค้าช้าไปด้วย และเพื่อให้กระบวนการจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรนำ  AR หรือ  Augmented...