Home Tags Checking Point

Checking Point

ขนส่งฯ ขยายมาตรการ Checking Pointเรียกตรวจสอบรถบรรทุกพร้อมคนขับอย่างเข้มข้น ถึงต้นปีหน้า

กรมการขนส่งทางบก ขยายผลมาตรการ Checkคน Checkรถ Checking Point ตรวจสอบเข้มข้นความพร้อมและความปลอดภัยของรถบรรทุกและผู้ขับรถ...

Checking Point เริ่มแล้วตรวจเข้มรถโดยสารและคนขับทุก 90 กม.

คุณจิรุตม์ วิศาลจิตร รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยจุดตรวจรถโดยสารสาธารณะ (Checking Point)...