Home Tags Door to Door Services

Tag: Door to Door Services

ตอบโจทย์ธุรกิจการขนส่งยุคใหม่ด้วย Door to Door Services

เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทั้งผู้ส่งและผู้รับตลอดการบริการการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยบริการเข้ารับสินค้าจากหน้าบ้านผู้ส่ง ณ สถานที่นัดหมาย จนไปถึงมือผู้รับปลายทาง รวมไปถึงการจัดการเอกสารการขนส่งไปจนถึงขั้นตอนการดำเนินการพิธีการศุลกากรให้กับผู้ส่งอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นรูปแบบการขนส่งทางบกที่ได้รับความนิยมมาก...