Home Tags Last Mile Robots

Tag: Last Mile Robots

Last Mile Robots สุดยอดเทคโนโลยีการขนส่งไมล์สุดท้าย

Last Mile Delivery หรือ ไมล์สุดท้ายของการขนส่งซึ่งในปัจจุบันเริ่มนิยมใช้เป็นจำนวนมาก เช่นการโทรแจ้งลูกค้าล่วงหน้าก่อนว่าวันนี้จะมีพัสดุมาส่งเพื่อให้ลูกค้าเตรียมรับพัสดุหรือให้ใครสักคนมารับพัสดุแทนเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายหรือสินค้าสูญหาย รวมไปถึงกรณีที่ไม่มีใครอยู่บ้านก็สามารถบอกจุดวางสินค้าได้อย่างชัดเจนเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกัน...